Normativa

Para más información consulte:

Llei 49/1960, de 21 de juliol, sobre propietat horitzontal http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/176/1197637.pdf

Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/282/1168651.pdf

Llei 5/2006, de 10 de maig, del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals.  http://www20.gencat.cat/docs/governacio/Telecomunicacions%20i%20Societat%20de%20la%20Informacio/Documents/Telecomunicacions/Arxius/codi_civil_art_553_25.pdf

Si quiere contactar con nosotros, solicite información a info@prismatic.cat